Các bản Hợp Xướng và Trường ca ra đời trong những năm kháng chiến chống Pháp

Bàn tròn âm nhạc

Thành viên hát