Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
(1970)

Nhạc: Vladimir Phere và Đỗ Nhuận
Lời: Đỗ Nhuận và Phere

Đọc thơ: Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

1-
Việt Nam có một con đường thênh thang trong nắng mùa thu
Hồ Chí Minh hướng nhân dân giành lấy tự do
Từ lúc tay không chống quân thù
Nay Việt Nam đang lớn mạnh
Hồ Chí Minh đưa cách mạng lên
Cờ hồng đường Mác – Lênin đi

Người chỉ huy đất nước chung một bài ca:
“Đoàn kết ta bền vững” kiến thiết xã hội chủ nghĩa
Vì Tổ quốc thống nhất chống đế quốc Mỹ
Người là tượng trưng cho nước Việt Nam anh hùng
Hồ Chí Minh muôn năm.

2-
Việt Nam đứng trên tuyến đầu đi lên tranh đấu sục sôi
Hồ Chí Minh hướng nhân dân giành lấy ngày mai
Là tấm gương soi sáng khắp trời
Đây miền Nam đang thắng mạnh
Hồ Chí Minh hơn sóng Biên Đông
Một lòng vì thống nhất non sông

Người cùng vui thế giới chung một bài ca:
“Đoàn kết ta bền vững” các nước xã hội chủ nghĩa
Cả thế giới thống nhất chống đế quốc Mỹ
Người là tượng trưng cho nước Việt Nam anh hùng
Hồ Chí Minh muôn năm.

Bình luận (1)

 1. TLV
  Xin cung cấp lời bài hát:

  --

  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
  (1970)

  Nhạc: Vladimir Phere và Đỗ Nhuận
  Lời: Đỗ Nhuận và Phere

  Đọc thơ: Tháp Mười đẹp nhất bông sen
  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ


  1-
  Việt Nam có một con đường thênh thang trong nắng mùa thu
  Hồ Chí Minh hướng nhân dân giành lấy tự do
  Từ lúc tay không chống quân thù
  Nay Việt Nam đang lớn mạnh
  Hồ Chí Minh đưa cách mạng lên
  Cờ hồng đường Mác – Lênin đi

  Người chỉ huy đất nước chung một bài ca:
  “Đoàn kết ta bền vững” kiến thiết xã hội chủ nghĩa
  Vì Tổ quốc thống nhất chống đế quốc Mỹ
  Người là tượng trưng cho nước Việt Nam anh hùng
  Hồ Chí Minh muôn năm.

  2-
  Việt Nam đứng trên tuyến đầu đi lên tranh đấu sục sôi
  Hồ Chí Minh hướng nhân dân giành lấy ngày mai
  Là tấm gương soi sáng khắp trời
  Đây miền Nam đang thắng mạnh
  Hồ Chí Minh hơn sóng Biên Đông
  Một lòng vì thống nhất non sông

  Người cùng vui thế giới chung một bài ca:
  “Đoàn kết ta bền vững” các nước xã hội chủ nghĩa
  Cả thế giới thống nhất chống đế quốc Mỹ
  Người là tượng trưng cho nước Việt Nam anh hùng
  Hồ Chí Minh muôn năm.