Beat nhạc

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Yên Khánh quê hương tôi

Gửi anh một khúc dân ca

A lô, Lèn Hà

Đài hoa dâng Bác

Nhớ về Trung Gĩa

Nhất quế nhị lan

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác