Beat nhạc

Đài hoa dâng Bác

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Gửi anh một khúc dân ca

A lô, Lèn Hà

Yên Khánh quê hương tôi

Đài hoa dâng Bác

Nhất quế nhị lan

Giữa tối hôm rằm

Nhớ về Trung Gĩa