Beat nhạc

Nhất quế nhị lan

A lô, Lèn Hà

Yên Khánh quê hương tôi

Gửi anh một khúc dân ca

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Đài hoa dâng Bác

Tình anh Đảo Sóng

Đài hoa dâng Bác