Beat nhạc

Nhất quế nhị lan

A lô, Lèn Hà

Yên Khánh quê hương tôi

Nhớ về Trung Gĩa

Gửi anh một khúc dân ca

Đài hoa dâng Bác

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác